The Washington Post

David Rubenstein gives $10 million to Montpelier, home of James Madison